میکروسکوپ الکترونی به دیته ای از میکروسکوپ ها گفته می شود که از اشعه ی الکترونی برای تصویر سازی استفاده می کنند.میکروسکوپ الکترونی توسط فیزیکدان مجارستانی لئو زیلارد اختراع و ثبت شد. قوی ترین میکروسکوپ الکترونی دنیا با نام پیکو درسال 2009 درمدرسه ی عالی فنی آخن درآلمان ساخته شده است و توان نمایش ذراتی به اندازه ی 05% نانومتر تصاویر اجزای اتم ها را دارد.


برچست ها :