پوسته زمین مانند یک جورچین با تکه هایی شکسته است.این تکه هارا ورقه های قاره ای مینامند.ورقه های قاره ای به آرامی جابه جامی شوند. این جابه جایی ها سطح زمین راتغییر داده وباعث بوجود آمدن زمین لرزه هاو آتش فشان هامیشوند.منبع:ازکتاب کمک درسی کاگو                                              


برچست ها :